Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES / Kunnossa kaiken ikää -ohjelma Y-tunnus 0174775-5
Rautpohjankatu 8
40700 Jyväskylä

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Laura Pajunen
Lutakonaukio 1
40100 Jyväskylä
puh. 050 441 4025
laura.pajunen@likes.fi

3. Rekisterin nimi

Kunnossa kaiken ikää -hanketukirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn (tukea hakeva yhteisö) välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella avustuksista ilmoittamisen, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, viestinnän, tiedottamisen, raportoinnin ja muihin avustuksiin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin eri avustusmuotoja hakiessa on vaadittu, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn hakemusta eikä sitoutua avustuksia koskevaan Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen. Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä sekä avustushakemuksia arvioivien tahojen kesken.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän avustushakemuksen ja sen jälkeisten toimenpiteiden mahdollistamiseksi. Hankkeen tiliselvitykseen liittyvät tiedot säilytetään kirjanpitolain mukainen säilytysaika. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

6. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat ne hakijayhteisöt, jotka hakevat Rekisterinpitäjän ilmoittamia avustusmuotoja. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa avustusta hakevan yhteisön nimeä ja yhteystietoja ja avustuksen hakemista varten annettuja tarpeellisia tietoja. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, työpaikka, ammattinimike, asema organisaatiossa, tilinumero, Y-tunnus tai rekisterinumero, hanketoiminnan sisältö sekä hankkeen budjetti.

7. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot sekä hanke- ja asiakastietojärjestelmien tietokannat.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tukea saaneista hankkeista julkaistaan tiedotteet KKI- ohjelman verkkosivuille sekä vapaaseen levitykseen. Nämä koosteet sisältävät tukea saaneen yhteisön nimen, hankkeen yhteyshenkilön puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen sekä hankkeen tiivistelmän ja myönnetyn tukisumman. Mikäli hakijayhteisö ei toivo julkaistavaksi hankkeen yhteyshenkilön puhelinnumeroa ja sähköpostiosoitetta, tulee siitä ilmoittaa Kunnossa kaiken ikää -ohjelmalle. Muita tietoja ei luovuteta kellekään ulkopuoliselle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvaton pääsy estetään myös mm. palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan Rekisterinpitäjä, käsittelijät sekä erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä/hakijayhteisöllä on oikeus muun muassa: